Menu

Rold Skov MTB inviterer vores medlemmer til generalforsamling onsdag den 9. juni 2021, kl. 19.00.

Mødested: Skørping Idrætscenter (kan ændres grundet corona restriktioner)

Generalforsamlingen afvikles iht. klubbens vedtægter.

Dagsorden:

Valg af Dirigent / Referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent for 2022
Behandling af evt. indkomne forslag: 
Tilføjelse til vedtægter - § 17 Digital generalforsamling. 
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning

Valg af formand for 2 år
Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år
Valg af to suppleanter for et år
Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år
Klubbens udfordringer / forbedringer
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 26. maj 2021.

Normalt plejer vi at sørge for forplejning, men dette er desværre ikke muligt i år. Dog vil vi sørge for at der bliver udleveret en vand/sodavand/øl ved indgangen, som du kan tage med til din plads.

Deltagere bedes venligst melde sig til via Holdsport grundet corona-restriktionerne.

Bemærk der skal fremvises gyldigt coronapas ved indgangen.

Desuden skal alle overholde gældende corona-restriktioner, holde god hygiejne og naturligvis blive hjemme hvis man udviser nogen form for symptomer.

Mvh Bestyrelsen

Login or Registrer