Vedtægter

Vedtægter for Rold Skov MTB

§1

Foreningens navn er Rold Skov MTB, klubben har hjemsted i Skørping ved Rold Skov.

§2

Foreningens formål er at udbringe kendskabet til mountainbike-sporten samt virke som inspirationskilde for personer med interesse for sporten. Som medlem af Danmarks Cykle Union er man moralsk forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for, at foreningen kan være et aktiv for det enkelte medlem og for mountainbiken som idrætsgren såvel lokalt som nationalt.

§3

Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§4

Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

Forenings loyalitets og adfærdskodeks er gældende for alle foreningens medlemmer.

§5

Foreningens kontingent for det næste kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves årsvis forud for alle medlemmer.

Alle medlemmer af foreningen er betalende medlemmer. Betaling iht. forenings fastsatte kontingent satser.

Voksen kontingentpligten indtræder førstkommende år efter, at personen er fyldt 16 år

De fastsatte kontingentsatser er gældende for hele året uanset tidspunkt for indmeldelse

§6

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7

Generalforsamlingen er med indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år inden marts måned, indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved henvendelse til medlemmerne via e-mail eller brev.

Dagsorden bekendtgøres på www.roldskovmtb.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse , samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (ulige årstal).
 7. Valg af kasserer (lige årstal).
 8. Valg af øvrige bestyrelse på 3 medlemmer for 2 år. (1 medlem vælges på ulige årstal og 2 medlemmer vælges på lige årstal).
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 11. Eventuelt.

§9

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6 og § 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring fra et stemmeberettiget medlem foregå skriftlig afstemning, ligesom afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsendt overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der vælges på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens bestemmelser, samt af en næstformand, en sekretær og et bestyrelsesmedlem som konstituerer sig selv.

Genvalg kan finde sted.

§12

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er tilstede jvf. dog § 6. Ved fravær af bestyrelsesmedlemmer kan tilsvarende suppleanter indtræde i bestyrelsesmedlemmernes sted med disses beføjelser. I formandens forfald indtræder næstformand i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres bestyrelsesreferat.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening.

§13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december foregående år til revisor.

Driftsregnskab og status kan rekvireres af foreningens medlemmer ved anmodning til kasserer 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§14

På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk revisor og en revisorsuppleant jvf. § 8.

Revisor skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at alle beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisor har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i 5 år. Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny klub med samme formål, tilfalder midlerne denne klub.

§ 17 Digital generalforsamling. 

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.


Juni 2021